SAM – Systematiskt arbetsmiljöarbete i praktiken
Kurslängd: 2 dagar

Arbetsmiljölagen (AML) ställer krav på att alla arbetsgivare ska ha ett systematiskt arbetsmiljöarbete mot ohälsa och olyckor. Det är arbetsgivaren som har huvudansvaret för arbetsmiljön och för att arbetsmiljöarbetet bedrivs systematiskt.

Vad är systematiskt arbetsmiljöarbete?

Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) innebär att fortlöpande undersöka, bedöma och åtgärda de risker som finns på arbetsplatsen samt att följa upp åtgärderna som vidtagits. Anledning till detta är för att se till så att ingen drabbas av en olycka eller av ohälsa. Det gäller att även kontrollera att riskerna som åtgärdats har försvunnit eller minimerats, långsiktigt.

Kursupplägg och målsättning

Kursen är en heldagsutbildning som innehåller både teoretisk föreläsning, praktiska gruppövningar, konkreta modeller och tid för både frågeställningar och reflektion. Utbildningen går igenom hur ett systematiskt arbetsmiljöarbete läggs upp och bedrivs utifrån de tre centrala delarna vilka i Arbetsmiljölagen definieras som:
”arbetsgivarens arbete med att undersöka, genomföra och följa upp verksamheten på ett sådant sätt att ohälsa och olycksfall i arbetet förebyggs och en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås”

Detta får deltagarna lära sig

Genom att delta i utbildningen Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) får du lära dig hur ett systematiskt arbetsmiljöarbete läggs upp och hur man kan göra det engagerande genom konkreta metoder, modeller och verktyg. Detta gör det lättare att skapa rutiner för att upptäcka och åtgärda såväl fysiska som organisatoriska och sociala risker.

Utbildningen tar upp vilka rättigheter och skyldigheter som råder. Såväl för den som representerar arbetsgivaren – chefen, och den som representerar arbetstagaren – skydds- eller arbetsmiljöombudet. Den ger dig även kunskaper om aktuell lagstiftning, föreskrifter och vilka dokumentationskrav som föreligger.

Juridiska förutsättningar och restriktioner

 • Arbetsmiljölagens intentioner
 • Föreskrifter AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbetet samt AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö
 • Dokumentationskrav

Roller inom arbetsmiljöarbetet och deras ansvar, rättigheter och skyldigheter

 • Arbetsgivarens roll
 • Skyddsombudet/arbetsmiljöombudet
 • Skyddskommitté
 • Delaktighet och medverkan

Konkreta modeller och verktyg

 • Rutiner och handlingsplaner
 • Hur bedrivs och läggs ett systematiskt arbetsmiljöarbete upp
 • Systematiskt arbetsmiljöarbete i verksamheten med exempel
Målet med utbildningen i systematiskt arbetsmiljöarbete

När du har gått kursen hos oss är målsättningen att du ska förstå rollerna och vikten av samverkan när det kommer till arbetsmiljöarbete. Det du får med dig från kursen är grundläggande kunskaper om de metoder, modeller och verktyg som krävs för att starta igång verksamhetens systematiska arbetsmiljöarbete samt veta vilka krav som ställs på arbetsgivaren. Målsättningen är att du ska förstå vikten av samverkan när det kommer till arbetsmiljöarbete och vilka roller som finns.

 • Förstå roller och samverkan i arbetsmiljöarbete
 • Ha kunskaper och konkreta metoder, modeller och verktyg för att komma igång med verksamhetens systematiska arbetsmiljöarbetet
 • Veta vilka krav som ställs på arbetsgivare när det gäller att bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete
 • Förstå värdet, effekten och vinsten av ett gott systematiskt arbetsmiljöarbete
Kontakta oss för mer information och offert.
Vi anpassar helt utbildningen till er verksamhet