Tidsåtgång beroende på objekt

Vid brandtillbud och andra olyckor blir situationen ofta kritisk redan inom några få minuter med stora risker för personskador hos de människor som vistas i lokalerna. En förutsättning för en snabb och säker utrymning i ett kritiskt och pressat läge är att människorna i verksamheten känner till utrymningsförfarandet och vet hur de skall agera i en krissituation. 

Regelbundna övningar skapar en kunskap och ett lugn som är ovärderligt vid tillbud, flertalet av de incidenter med omkomna alternativt allvarligt skadade har den mänskliga faktorn spelat in vid utrymning.

Målgrupp

Prestos utrymningsövning vänder sig till samtliga anställda inom såväl företag, industri, handel, institutioner som kommunal och statlig verksamhet. Den är också en kontroll på att rutinerna för utrymning vid brand eller annan fara är tillfredsställande.


Mål

Efter genomgången utbildning skall deltagarna ha kunskap i utrymningsförfarande och hur de skyddar sig själva, sina kollegor, kunder eller andra besökare.


Kursinnehåll
  • Olika typer av brand- och utrymningslarm

  • Människans beteende vid fara

  • Brand- och utrymningsorganisation

  • Åtgärder vid brand eller annan fara

  • Effekten av rök i utrymningsvägen (på kundens önskemål)

  • Utrymningssystem och utrymningsstrategi

  • Utrymningsplan och vägledande markering

  • Återsamling

  • Lagar och föreskrifter som påverkar utrymningssystemet

Efter avslutad utbildning ställer vi ut intyg för genomgången grundutbildning.


Pris kontakta oss för offert!